تست دیسک

مدل های رفتاری


براساس مطالعات روانشناسی کارل یونگ و ویلیام مولتون مارستن و تلاشها بیل بانستتر به وجود آمده است. و رفتار انسانها را به چهار گروه کلی تقسیم میکند و در حال حاضر در سطح جهانی به عنوان مدل رفتاری برتر شناخته میشود.