خبر - شروع کلاس مهارت های ارتباطی در شرکت نور صرام


کلاس مهارت های ارتباطی در شرکت نورصرام برگزار گردید