dominance

 

 

سلطه گر

 

 

ویژگی های عمومی:

- متعصب
- به حرکت درآوردن دیگران
- بلندپرواز
- پیشگام
- قوی الاراده
- رقابتی
- مصمم
- مسئولیت پذیر
- دیرباور
- منطقی
- مستقل

 

نقاط قوت:

- سازمان دهنده اساسی

- اهمیت دادن به زمان

- به چالش کشیدن وضعیت موجود

- خلاق

- حل کننده مسایل

- ریسک پذیر

- خود شروع کننده و پیش قدم شدن

- سرعت در انجام کار، تصمیم گیری درست

 

محدودیت ها (نقاط ضعف):

- فراتر رفتن از اختیارات

- اهل مشاجره ، بحث و جدل

- از کارهای معمول و روزمره خوشش نمی آید

- متمرکز بر خود (ندیدن دیگران)

- به سختی اشتباهاتش را می پذیرد

- بی رغبت به تفویض اختیار

- بیش از حد رئیس مآب، بی احساسی

 

مرور کلی مصادیق رفتاری:

حیوان نمادین: شیر
تلفن: کوتاه و مرتبط با موضوع
لباس: حرفه ای (مثل بیزنس من ها)، عملکرد گرایانه (این که چه لباسی کجا به درد می خورد)
دفتر کار: شلوغ، کارهای انباشته روی هم، جوایز و تقدیر نامه ها

جهت گیری مدیریت زمان: تمرکز بر زمان "حال"

 

موقعیت های مدیریتی و اجرایی:

رهبران خوبی هستند. دوست دارند به دیگران بگویند چه کار باید بکنند. معمولا نگاه می کنند که چه کارهایی نیاز است که انجام بشود و بعد آن کارها را به دیگران واگذار می کنند. تمایل دارند تصویر بزرگتر را ببینند ولی در جلب کمک دیگران بدون فشار آوردن به آن ها ضعیف هستند. اگر دقت کنند ممکن است مرعوب کننده و زننده رفتار کنند. بیشتر نگران وظایف هستند تا افراد، نیاز به حساسیت و عشق دارند. رهبرانی هستند که دیگران را با فشار به جلو می رانند تا کارها عالی انجام بشود.

سبک رهبری: استبدادی

 

ویژگی های رفتاری رهبری سازمانی:

رهبران فعال و وظیفه محوری که گروه ها را در جهت انجام وظایف سخت هدایت می کنند عموما در این عامل بالا هستند. پاسخ “نه” را نمی پذیرند. تمایل به برنامه ریزی و هل دادن دیگران به جلو و به چالش کشیدن پیروان دارند. علاقه ای به نشستن و منتظر ماندن برای اتفاقات ندارند و دوست دارند خودشان اتفاقات را رقم بزنند. دیگران را برای انجام کاری که در دست دارند، بر می انگیزند و به حرکت وادار می کنند. برنامه ریزی بلند مدت را همراه با اهداف مشخص کوتاه مدت که همه را درگیر نگه دارد ترجیح می دهند.

 

شیوه پیروی:

- به رهبران قوی احترام می گذارند

- دوست دارند جزیی از تیم برنده باشند

- با در نظر گرفتن قدرت و اختیارات پیروی می کنند

- از خود می پرسند: آیا این اقدام موجب افزایش احترام من یا انجام شدن کاری می شود؟

- به گزینه های مختلف برای انتخاب نیاز دارند. به شرایط ” این یا بیرون” ( “همین و بس” ) واکنش نشان می دهند

- برای انجام کار به روش خودشان فرصت هایی می خواهند

 

موقعیت های آموزشی: 

واجدین این عامل دانش آموزانی متعهد و آموزش دهندگانی حرکت آفرین هستند. از متقاعد ساختن دیگران در خصوص نتایج و یافته هایشان لذت می برند. تمایل به قدرت محوری دارند. به عنوان معلم قواعد و نظمی سخت را برقرار می کنند و نیاز دارند که به ایشان یادآوری گردد که با آموزش گیرندگان و نظرات مخالف آن ها مهربانانه تر برخورد کنند. به عنوان معلم در توضیح این که " چرا فلان چیز درست است" بسیار خوب هستند.

 

ویژگی های ارتباطی:

- آزادانه صحبت کردن

- در شروع کردن ارتباط خوب هستند

- در مناظره خوب عمل می کنند

- گاهی مسخره کننده و طعنه زن می شوند

- اغلب شنونده های خوبی نیستند

 

ارتباط نزدیک با تییپ های دیگر:

Dدر تعامل با:

 Dقوی باشید ولی آماده انعطاف و کنارآمدن هم باشیدDها رقابت گرا و عجول هستند. روی هدف متمرکز باشید. یادآوری کنید که هر دو عضو یک تیم هستید
Iپرشور و اهل تعارف باشیدI ها خیلی حرف می زنند و در مسایل غلو می کنند. گوش بدهید و سعی نکنید مکالمه را کنترل کنید یا درستی نظر خود را اثبات کنید

Sبه طرف مقابل فشار نیاورید و از بالا به پایین صحبت نکنید.S ها واکنش شما را مورد قضاوت قرار می دهند. حساس و مهربان باشید. نگرانی های طرف مقابل را در نظر بگیرید

Cآماده شوید و دقیق باشید. از کلیات پرهیز کنید.Cها دوست دارند توضیح بدهند نه این که بحث کنند. اگر شما ندانید که راجع به چه چیزی صحبت می کنید، C ها می توانند بسیار قدرتمند عمل کنند.

 

منبع انگیزش:کنش و هیجان 

- چالش و مسایل جدیدی که باید حل شوند

- قدرت و اختیارات مرتبط با تصمیم گیری و پذیرش ریسک

- رهایی از کارهای تکراری و روزمره

- تغییر دادن محیط کار یا سرگرمی

- نتایج، چالش ها، اقدامات

- مجله مورد علاقه  "Money"

 

بزرگترین ترس ها:

مورد سوء استفاده واقع شدن
اداره شدن و دستکاری شدن
از دست دادن کنترل

 

نقاط رشد و زمینه های توسعه فردی:

- توسعه مهارت "گوش دادن فعال"

- کمتر کنترل کننده و زور گو بودن

- توسعه توانمندی همدلی و بها دادن به نقطه نظرات، احساسات و خواسته های دیگران

- نشان دادن حمایت از سایر اعضای تیم

- وقت گذاشتن برای توضیح دلایل کارها و پیشنهادها برای دیگران

- بیشتر دوستانه و قابل نزدیک شدن بودن

 

واکنش پذیری به محیط:

منبع رنجش: ضعف، عدم قاطعیت، تنبلی، پایین بودن سطح نظم یا برنامه یا اهداف، فقدان کنترل، چالش، قدرت
تحت فشار: تمایل به دیکتاتوری، زورگویی، زیاده خواهی، عصبانیت، سخت گیری، رئیس مآبی
نیاز به : گاهی کنار کشیدن، آرامش جویی، تن آرامی، فکر کردن قبل از واکنش، کنترل فرد، صبور بودن، عشق ورزیدن، دوستانه بودن، وفاداری، مهربانی،  حساسیت

عادات خرید:

در حال خرید آن ها را مشاهده نخواهید کرید، خصوصا مردان این عامل. وقتی چیزی می خواهند، مستقیم سراغ آن می روند، خرید می کنند و از محل خارج می شوند.